Onion Rates – आजचा कांदा भाव

शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल

शेत
माल
जात/
प्रत
परि
माण
आवक कमीत
कमी
दर
जास्तीत
जास्त
दर
सर्व
साधा
रण
दर
23/01/
2020
कोल्हापूर क्विंटल 3141 1000 4000 2500
औरंगा
बाद
क्विंटल 879 1000 4400 2700
मुंबई –
कांदा
बटाटा
मार्केट
क्विंटल 8739 3500 4300 4000
श्रीगोंदा
-चिंभळे
क्विंटल 67 500 3400 3000
कराड हालवा क्विंटल 150 2800 3200 3200
सोलापूर लाल क्विंटल 51054 200 4100 2200
येवला लाल क्विंटल 10000 1000 3993 3300
लासल
गाव
लाल क्विंटल 20000 1500 3815 3325
लासल
गाव –
निफाड
लाल क्विंटल 3297 1000 3590 3200
लासल
गाव –
विंचूर
लाल क्विंटल 15450 1500 3890 3251
जळगाव लाल क्विंटल 2315 900 3500 2200
मालेगाव
-मुंगसे
लाल क्विंटल 8000 1400 3850 3185
पंढरपूर लाल क्विंटल 586 300 5000 3000
नागपूर लाल क्विंटल 1500 2000 4000 3500
राहूरी –
वांभोरी
लाल क्विंटल 7325 500 3790 2700
कळवण लाल क्विंटल 4400 1500 3710 3300
संगम
नेर
लाल क्विंटल 10834 1000 4051 2525
मनमाड लाल क्विंटल 7500 1000 3705 3200
सटाणा लाल क्विंटल 5765 1050 3680 3250
य़ावल लाल क्विंटल 800 1000 1700 1310
देवळा लाल क्विंटल 5450 1500 3905 3450
उमराणे लाल क्विंटल 18500 1151 3700 3100
सांगली
फळे
भाजी
पाला
लोकल क्विंटल 3152 2000 4100 3000
पुणे लोकल क्विंटल 27408 1500 4000 2700
पुणे-
खडकी
लोकल क्विंटल 6 3500 3800 3650
पुणे-
मोशी
लोकल क्विंटल 183 600 3800 2200
मलका
पूर
लोकल क्विंटल 28 1300 1600 1400
कामठी लोकल क्विंटल 8 4000 4500 4400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3000 4500 3700
कर्जत
(अहमद
नगर)
नं. ३ नग 402 1000 3600 2400
जळगाव पांढरा क्विंटल 245 700 2800 1750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1190 1800 4000 3450
नाशिक पोळ क्विंटल 1684 1700 4200 3200
पिंपळ
गाव
बसवंत
पोळ क्विंटल 20840 1000 3741 3451

खेडा खरेदीत शेतकऱ्यांना कपाशी, पपईला कमी मिळतोय दर